Lirik Lagu Israel Israel Sarah Liberman - Ata Gadol

Yesh ahavah ko g’dolah
Sh’bichniah halchah latzlav
Kvalai shichrartah et cheti
Mimavet kamta moshi-i

Ne’ehman ata elai
Basearot b’chol drachai
Lo afached bazot evtach
Yeshua chai b’tochi

Ata Gadol, Ata Gadol
Et hachet ata nitzachtah
Ki katuv sh’hu  kam
Yeshua chai Adon hakol

Ein hatchalah v’ein gam sof
B’tikvatcha eachez  larov
Ki l’hachzir ovdim l’av
Shilamtah et hakol batzlav

Neromem et Shimcha Yeshua
Shimcha Yeshua, Shimcha Yeshua

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel