google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Ben El Tavori And Static - Namaste - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Ben El Tavori And Static - Namaste

Good vibes!
Jordi Marli
Ben El Rastavori
Stat Man
Namaste fantaste!

Kulam mistaklim alai lai lai
Veze lo biglal she'ani yaffe
Lo mityaches yoter midai dai dai
Heiye shalom lachem venamaste

Ein li boker shehu lo boker tov,
Pote'ach chalon hashemesh mechaiyechet, chaiyech la gam,
Sefel shel kaffe, tamid lavush yaffe,
Bamirpeset tofes et kol haruach mehaiyam,
Briza
Ein li siba lich-oss az ani tsochek harbe
Yesh lecha siba lechaiyech
Mistakel al hachetsi hamale, az ani lo mitpale gam ksheyagidu she...

Kulam mistaklim alai lai lai (Hem mistaklim)
Veze lo biglal she'ani yaffe
Lo mityaches yoter midai dai dai (Hu mesanen)
Heiye shalom lachem venamaste

Ba'iton rashum li mashu tov al hamazal
Hayom ma'amin bahoroskop haze kal
Ve'ein li de'agot, lo ein li de'agot bichlal

Lo ro-eh, lo shome'a, lo megiv,
Im ze lo bechiyuch az ani lo makshiv,
Lo mevin ma hakesher, gam kshemedubar be... (Lo magniv)
Tamid timtsa otti margish pitsuts,
Kshe'ani al gag ha'olam im halashon bachuts

Chorus: Kulam mistaklim alai lai lai (Hem mistaklim)
Veze lo biglal she'ani yaffe (Hu lo yaffe)
Lo mityaches yoter midai dai dai (Hu mesanen)
Heiye shalom lachem venamaste

Kulam rotsim tasod lish-ol otti ech kol ze kara,
Ani tamid asiti tov vetov hegia chazara,
Maher me'od ani hevanti bidiyuk mima lachshosh,
Haderech hakala laredet ze sheiya'ale larosh

Kshehem medabrim (Namaste)
Ba'itonim (Namaste)
Lo mevinim (Namaste)
Hem megivim (Namaste)
Ech habgadim (Namaste)
Lo tsoakim (Namaste)
Vegam yesh tarega haze she'atta mamash mamash memaher lehofa-ah vehespakta lehitstalem rak im tishim vetish-ah anashim
Aval hayu sham me-ah, az hahu shelo hespakta mamash hitba'es ve'amar: "Bona eleh ech alah lahem nihiyu seleb mi sheyishma" – Namaste!
Pa'am achrona sheiyesh lecha solo

Kulam mistaklim alai lai lai
Veze lo biglal she'ani yaffe (Hu lo yaffe)
Lo mityaches yoter midai dai dai
Heiye shalom lachem venamaste 
Heiye shalom lachem, heiye shalom