google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Ben-El Tavori And Static - Kawai - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Ben-El Tavori And Static - Kawai

Sensey Jordi
Ben El Tavori-san
Statboy mishima
Maymatsav, smiley meohav
Masheu kara li, kupidon pagaa bi
Betoch halev, afilu lo koev
Ve'ichsheu nirah li, kilu haolam ho rak sheli veshelach, kawaii kawaii
Hakochavim tofrim halea simla, kawaii kawaii
Kamoch bidyuk chipasti ein shelah, kawaii, kawaii
Vehalevay verak hayta li milah
Kawaii, kawaii, kawaii

ROUND 1 - FIGHT
At osa hakol kawaii
Chotechet li tilev kaylu samurai
Kal learvev otach asay
Im lo ylech itach az hahi
Anilu stam osa balagan
At osa daramah gam ad li'yapan
Hasit po sofat horikan
Az kemo shuriken boy nezrok at atsminu mikan
Vegam mol tsunami
Vekol davar acher shealol levo ani po ligol otach
Kawaii mami
Kawaii ulo kawaii, baybe rak ba li leshol otach

Maymatsav, smiley meohav
Masheu kara li, kupidon pagaa bi
Betoch halev, afilu lo koev
Ve'ichsheu nirah li, kilu haolam ho rak sheli veshelach, kawaii kawaii
Hakochavim tofrim halea simla, kawaii kawaii
Kamoch bidyuk chipasti ein shelah, kawaii, kawaii
Vehalevay verak hayta li milah
Kawaii, kawaii, kawaii

ROUND 2 - FIGHT
Tni li rak od dakah bli katlot
Halev sheli mekabel memech makot nontsikot
Hakol u klom u sheat kmo sumo
Lo zazeh bekalot bemechaleket li kafot
Simi li takatsev hayfani mami
At lo takafli oti kailu origami
Gam em at tagidi betak kal ani agid lo ba li
Ki nira li shebadogari vebarasmi at kvar lo baynyan
Aval yesh bach izeh kesem shekashe lehasvir
Ani ohev bach hakol
Yesh li rak otach vezeh osa oti ashir
O ha'millionaire shebah lach leshol

Maymatsav, smiley meohav
Masheu kara li, kupidon pagaa bi
Betoch halev, afilu lo koev
Ve'ichsheu nirah li, kilu haolam ho rak sheli veshelach, kawaii kawaii
Hakochavim tofrim halea simla, kawaii kawaii
Kamoch bidyuk chipasti ein shelah, kawaii, kawaii
Vehalevay verak hayta li milah
Kawaii, kawaii, kawaii
Finish her !
Fatality, Flawless victory