google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Eden Ben Zaken - Lezot Shenitzcha - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Eden Ben Zaken - Lezot Shenitzcha

Lezot shelak'kha et kol hatov mimeni
Et kol ma she'ein li
Et ha'ish shel khayayi
Et hasodot shelanu
Et hadira shegarnu
Ekh ze kara mul einay
Veyom yom sheze bo'er bi
Yom yom sheze kore li
Hu hayom batu'akh kvar shegam ani od lo shamati

Shehu makhzik khazak lakh et hayad
Ma sheyesh lakhem ze meyukhad
Vehaya lo kol kakh kal latset mimeni
She'avartem kvar lagur levad
U'bedeit rishon ze kvar avad
Hu khoshev kama yamim livkhor taba'at

Lezot shenitskha
K'khi oto elayikh
Ze ktsat soref adayin
Hakol beseder akhshav
Be'od shana shnatayim
Im lo kara beintayim
Ze ulay yikre gam lakh
Veyom yom sheze bo'er bi
Yom yom sheze kore li
Hu hayom batu'akh kvar shegam ani od lo shamati 
Shehu makhzik khazak lakh et hayad

Ve'al tishkekhi
Kshe'at ona lo ken
Sheyesh od akhat shelo shakhekha
Ekh nishbar la halev
Ve'al tishkekhi
Shehu natan li hakol
Lifney shehigat hitslakhnu kim'at le'ehov ad ke'ev