google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Idan Amedi - Chelek Mehazman - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Idan Amedi - Chelek Mehazman

Khelek mehazman hayu bi khashashot al ma
Sheratsiti lehagid velo amarti ulay kvar lo omar
Bekhalon katan muli boha bepanasey har'khov
Eikh bayom hem bodedim ve'eikh balayla hem shavim likhyot

Velif'amim ze gam kore li baleylot
Lakhshov al kol ma sheratsiti lihiyot
Velif'amim ze min khiyukh kaze mukar
She'ozer li lehashlim im shenigmar
Lif'amim kshestam tsofa al habanot
Kol kakh kashe li lehakhzik et hadma'ot
Kol ele begvaney sagol yarok
Mazkirim li shehatov kvar lo rakhok
Hu kvar lo rakhok...

Khelek mehazman hayu bi hakhlatot brurot
She'ani matkhila lismo'akh leharpot mikol ma shekvar lo
Bekhalon katan muli boha ba'ir hayeshana
She'ahavti le'ehov hi ahava oti bakhazara

Velif'amim ze od kore li baleylot
Lakhshov al kol ma sheratsiti lihiyot
Velif'amim ze min khiyukh kaze mukar
She'ozer li lehashlim im shenigmar
Lif'amim kshestam tsofa al habanot
Kol kakh kashe li lehakhzik et hadma'ot
Kol ele begvaney sagol yarok
Mazkirim li shehatov kvar lo rakhok
Hu kvar lo rakhok...