Lirik Lagu Israel Itay Levi - Perah Bashmama

Menagen lakh et hashir
Mehaseret hayashan hahu
Shekol kakh ahavnu
Ekh otakh ani makir
Kama ze osse li tov
Lizkor tamid kol ma she'avarnu

Bli lomar mila, dibarnu kol halayla
Bli lomar mila, vehasheket yaffe po
Ekh hasheket yaffe po
Bli lomar mila, ze katuv lakh ba'eynayim
Bli lomar mila, et libekh hish-art po
Et libekh hish-art po

Perakh bashmama, kol kakh shona
Att shemesh baleylot, shar bishney kolot
Perakh bashmama, kol kakh shona, att matana
Shemesh baleylot, kets lashe'elot
Ve'at yoda'at kama ze osse li tov
Kshe'ani kol kakh karov
Lo notenet li likh-ov
Boi namshikh le'ehov

Ze katuv li bapanim
Kama she'ani ohev otakh
Harbe yoter gam mimeni
Kmo bebayit mitokh shir
Bishvilekh tamid ani od kan
Bishvilekh od hineni

Bli lomar mila, nosheket li sfatayim
Bli lomar mila, vehasheket yaffe po
Ekh hasheket yaffe po
Bli lomar mila, ze katuv lakh ba'eynayim
Bli lomar mila, et libekh hish-art po
Et libekh hish-art po 
Perakh bashmama

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel