google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Nathan Goshen - 26 - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Nathan Goshen - 26

Hi mesaperet lo hakol al ma hi margisha
Al ekh hakol paruts haiyom, veshe'ein busha
Vehu margia vemesaper la et hakol sheze shanim
Shehu lo mekhapes nashim hu mekhapes isha

Vehi bagil she'ein la zman lesakhek yoter
Khuts mikama tauiyot veze sipur akher
Hem nifgashim beyom rishon, ad az hi lo tukhal lishon,
Aval lokakhat bekheshbon sheze yigamer

Shuv, hi teshev vetesakhek be'esh
Vekshenisraf hakol ze mitbakesh,
Ve'od yomaim bat esrim veshesh
Bonim hakol khadash ve'az shuv
Hi teshev vetesakhek be'esh
Vekshenisraf hakol ze mitbakesh
Ve'od yomaim bat esrim veshesh

Az hi shoveret takhomot, kol yom od tipa
Targish benoakh hi tevakesh, shev al hasapa
Hakol aval al tiradem atta nir-ah li mehamem
Kaze mekhubar lashorashim aval bli kipa

Ani avi otkha le'ima betakh hi tismakh
Nishev babait babkarim, baleilot nivrakh
Ani ohav otkha hamon, ani eheye hapitaron
Atta tavtiakh shehapa'am lo epol bapakh.

Shuv, hi teshev vetesakhek be'esh
Vekshenisraf hakol ze mitbakesh,
Ve'od yomaim bat esrim veshesh
Bonim hakol khadash ve'az shuv
Hi teshev vetesakhek be'esh
Vekshenisraf hakol ze mitbakesh
Ve'od yomaim bat esrim veshesh

Az hu omer la mami boi nedaber daka
Tishme'i att mashehu meiyukhad, kazot metuka.
Aval emet davar rishon ani bazman ha'akharon
Pakhot mukhan lezugiut vele'ahava.

Az im matim lakh lehenot aval lehistater,
Vemukhana lehitnasot bemashehu akher,
Tihi po od esrim dakot, tagi'i bli haregashot
Takhziki et halev khazak, shelo yishaver.