Lirik Lagu Israel Rotem Cohen - Palavra

Ayyyy
Ze lo stam od erev sochef beketsev hasamba
Amarti le'Avi tagia dachuf az hu gam ba
Ech haketsev oleh

Ayyyy
Ma ze nirdamta torid li po shnayim kashassa
Echad bishvili veleze she'achal li tarassa
Shetipa yit-oded
Hi mesovevet et haguff shehi shota midai
Bimkom lirkod hi mistovevet ve'ossa alai
Ossa palavra,
Nir-eh li zoti bul alai

Ech haketsev oleh
Vechol hamischak ne'elam ba
Shuv ani mitpaleh,
Ech pitom ze koreh koreh koreh
Va'ani mitmaleh, beketsev acher kmo sheba la
Yoter agan hachi tsamud ki kar la

Im tish-ali ma na'asse kshenipagesh machar
Kshehamakom sagur nirkod tsamud al hakikar
Bli hapalavra
Hasipur beneinu lo nigmar

Ayyyy
Yoter baraglaim pachot bayashvan ki ze samba
Bachuts mesachek otta kar mibifnim ani laba
Ech halev mishtolel

Hi mesovevet et haguff shehi shota midai
Bimkom lirkod hi mistovevet ve'ossa alai
Ossa palavra, nir-eh li zoti bul alai

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel