Lirik Lagu Israel Sarit Hadad - Hey Achoti

Hey akhoti
Kvar shavu-ah
Vega'agu-ah
Shelo nifgashnu
Vetsakhaknu
Ktsat al ha'olam
Ma itakh akhot
Kvar shavu-ot
Hamakhshavot
Oti khonkot
Veshe'elot
Matay hifsaknu lihiyot?

Ulay tagidi ma over alayikh
Ma toref et leylotayikh?
Sapri li kol ma sheyoshev lakh al halev
Vekhol dim-ah she'al panayikh
Hi tishtof et milotayikh
Boi t'ni li venakhlok et hake'ev
Ani yoda'at ze ko'ev
Aval basof ze ya'avor

Hey akhoti
Ma at mesaperet
Eikh at nosa'at lekhul
Velo omeret
Matay at ba-ah lekafe?
Kaniti me'il kaze yafe
Ma itakh akhot
U'ma itanu?
Et hakol zo lazo siparnu
Akhoti
Ma kara lanu? 
Ulay tagidi ma over alayikh

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel