Lirik Lagu Israel Sarit Hadad - Noset Tfila

Gam im pit'om hakol yach'lit she'ein lo ko'ach
ani asher po omedet venosa'at t'filah
ve'im hatov yach'lit shekvar nim'as lo
ani esha'er po omedet mechakah lecha

Ve'anashim shemar'gishim levad
azvu otam mizman
yat'chilu lifro'ach
veha'orot shebeveiti hakat
sheletamid dolkim
ya'iru becho'ach

Ki et hakol atah yode'a
ve'et libi tamid shome'a
umovil oti, et darki
et hame'orot hid'lakta
ve'et haneshamot barata
k'dei shelo naf'sik lehar'gish, chaim

Umul chomah yafah kulam lecha yagidu sodot
uvesheket yevak'shu et ezratcha
uvein tipot efshar lir'ot einaim s'machot
ki anachnu tza'aknu t'filot 
Ve'anashim shemar'gishim levad

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel