Lirik Lagu Israel The Ultras - Israella

Halvayi haya mat-en lebnei adam
Hayiti mekhaber otakh elayi u'memaleh otakh kokhot
Halvayi hayinu rak shneinu ba'olam
Att tihi li medina, eheye lakh sar habitakhon
Im hayiti pogesh bakh yoter mukdam
Hayiti do-eg sheyikh'av lanu pakhot
Yesh bakh sritot amukot kmo yam
Lasodot shelakh eshmor li et hamaftekhot
Kulan hayu metot lihiyot kamokh
Tistakli ma koreh svivekh
Att me'al kulan bekama ramot
Lama etsev belibekh?

Kulam kotsim ve'att perakh
Lihiyot atsuva lo yafe lakh
Oh Israella oh Israella
Ted'i kol ma shekhipasti motse bakh
Ein davar be'olam shekhasser lakh
Oh Israella oh Israella
Kol hatov she'etslekh ba'einayim
Att lo me'ah akhuz att matayim
Az matayi kvar tavini
Matayi att tavini, matayi?
Bein kol hakotsim att perakh
Lihiyot atsuva lo yafe lakh
Oh Israella oh Israella

Khoshev alayikh bayamim ha'ele
Ekh hakhiyukh khasser al hapanim ha'ele
Yam shel kana'im bakhayim ha'ele
Kulam aforim, hatsvu'im ha'ele
Yesh lakh hakol, gam lev mizahav
Az hakesef mamash lo khashuv
Ve-im hayiti yakhol
Hayiti morid lakh et hashemesh
Kol pa'am shekhashukh
Kulan hayu metot lihiyot kamokh
Tistakli ma koreh svivekh
Att me'al kulan bekama ramot
Lama etsev belibekh?

Kulam kotsim ve'att perakh
Lihiyot atsuva lo yafe lakh
Oh Israella oh Israella
Ted'i kol ma shekhipasti motse bakh
Ein davar be'olam shekhasser lakh
Oh Israella oh Israella
Kol hatov she'etslekh ba'einayim
Att lo me'ah akhuz att matayim
Az matayi kvar tavini
Matayi att tavini, matayi?
Bein kol hakotsim att perakh
Lihiyot atsuva lo yafe lakh
Oh Israella oh Israella

Na'asse sof tov lehakol
Nir-eh ma ihiye Elohim hu gadol
Takhziki khazak ki beyakhad ein lanu pakhad lipol.
Lo firgenu lanu? Na'asse lahem davka
Ani eheye lakh Yuda, att tihi Shlomit Malka
Venikhye kakha, afilu kshe'ein tamid nekhayekh
Az lama etsev belibekh?

Kol hatov she'etslekh ba'einayim
Att lo me'ah akhuz att matayim
Az matayi kvar tavini
Matayi att tavini, matayi?
Bein kol hakotsim att perakh
Lihiyot atsuva lo yafe lakh
Oh Israella oh Israella

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel