Lirik Lagu Jepang Jintaka - Choo Choo Shitain

Ladies & Ladies , Girls & Girls
Are you Choo Choo SHITAIN?

Choo Choo SHITAIN
yonayona muramura
berobero peropero
charachara paripipo
gayagaya Hey!
iraira mukamuka
bokoboko Hey Hey Hey!

gakugaku buruburu
soro soro girigiri
moro moro purupuru
dokidoki sowasowa
rerorero

Choo Choo SHITAIN
wakuwaku nikoniko
meromero payapaya
ukiuki ichaicha
pafu pafu Hey!
uhauha nyannyan
deredere Hey Hey Hey!

awa awa ponpon
iyoiyo katsu katsu
baribari ikeike
oraora guigui
tehepero
Choo Choo SHITAIN

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel