Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Beenzino - Life In Color

sek kal lon nun gwai
nu ga mok ken ni
mo yangi gat tun ges su bek
ge myon nol chak ken ni
da dul tok gat te
ji da seng ga gi
gu do is so ji tak tak tak tak
ha na in
nun tok tok ka
wen nye in no yos so
gu ron, no ra myon mon
dul no gim myo
mo dun hal le
no ye u jus son
ni wi yom me bo yo
do nan tal le
nam mom shim ma
nun Risk Taker With A Palette
So I'll Fly With You

no ga u ju son
nul ta myon
ne ga tyu ning he jul ke
no ye ge cho nung
yo gi is son na rul
sa ro ja bat
da myon na nun mul
ga mim ma no
I'll Color You
I'll Make You Colorful
no ga o shi pi ryo wa da myon
Baby I Can Style You
on nu nu gu do
bon jok om nun
we ge ing gwa yes sul ga
u rin jo wa bi ju wa yo
I Just Wanna Get Inspired
gun de ji gu win
du run sek ka ri
da bis sut te
gun de Today
I Found You Baby
I Feel Something Different
Because Of You
ne in senge du ro wa yo
My Life In Color
na nun tu rul nul ke (yeh)
no rang ham ke is
sul te myon na ner
I Feel Something Different
Because Of You

sek kal lon nun gwai
nu ga mok ken ni
mo yangi gat tun ges su bek
ge myon nol chak ken ni
da dul tok gat te
ji da seng ga gi
gu do is so ji tak tak tak tak
ha na in
nun tok tok ka
wen nye in no yos so
gu ron, no ra myon mon
dul no gim myo
mo dun hal le
no ye u jus son
ni wi yom me bo yo
do nan tal le
nam mom shim ma
nun Risk Taker With A Palette
So I'll Fly With You

Baby I'll Fly With You
Baby I'll Fly With You
Baby I'll Fly With You
Baby I'll Fly With You
I'll Fly With You
Baby I'll Fly With You
Baby Baby I'll Fly With You
Baby I'll Fly With You
Baby I'll Fly With You
I'll Fly With You

nan jet che gi rul ha myon
gu ge mu ji ge ga dwe (ay)
a ya chu (chu)
no rang-is sul ten
ba da gat chi
ne mam gip po Like Blue
Baby I Got Blue
ken bos su gat tun
dal lyok wi ye
ot ton gim mul
gu ril ka seng ga gul han da myon
no ga op shi nun
na nun nam mu got to wan to
ol la mo ris so gi ha jo
I Just Wanna Get Inspired
gun de ji gu in
du run sek ka ri
da go gis so go gi
cho rok sek kal ma nul
won ha ji
Because That Mean Money
There Is No Variety
gu res so nan
nol won na ji na yes sal
mun nya mang
ma nip pi ryo
et tong ge an nyo jin
nan no wa ham ke
i sul te myon
I Get Something Different
Because Of You

sek kal lon nun gwai
nu ga mok ken ni
mo yangi gat tun ges su bek
ge myon nol chak ken ni
da dul tok gat te
ji da seng ga gi
gu do is so ji tak tak tak tak
ha na in
nun tok tok ka
wen nye in no yos so
gu ron, no ra myon mon
dul no gim myo
mo dun hal le
no ye u jus son
ni wi yom me bo yo
do nan tal le
nam mom shim ma
nun Risk Taker With A Palette
So I'll Fly With You

Baby I'll Fly With You
I Can Fly With You
Baby I Will Fly With You
no ga nu gu yo do
na nun Always
Baby I'll Fly With You
I Can Fly With You
Baby I Will Fly With You
na nun no wa ham ke ra myon
Fly With You, Fly With You
Baby I'll Fly With You