Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Valentino Khan - Pump

I'mma make you
I i i'mma make you
I'mma make you
I'mma make you pump pump like
I'mma make you
I i i'mma make you
I'mma make you
I'mma make you pump pump like

Like that
Like that
Like that
Like that
Like that
Like that
Like that

Make you pump like that, that, that...
I'mma make you pump like that

Make you
Pump that
Make you
Pump like that
Make you
Pump that
Make you
Jump like that

I'mma make you pump like that
Make you pump like that
I'mma make you pump like that
Make you pump like that
I'mma make you pump like that
Make you pump like that
I'mma make you pump like that
M m mMake you pump like that

Make you pump like
Pump like that
Make you pump like
Pump like that
Make you pump like
Pump like that
Make you pump like
M m mMake you pump like that

Like that
Like that
Like that
Like that
Like that
Like that
Like that

Make you pump like that, that, that...
I'mma make you pump like that

Pump pump that
Make you pump like that
Pump pump that
I'mma make you pump like that
Pump pump that
Make you pump like that
Pump pump that
I'mma make you (jump like that)

I'mma make you pump like that
Make you pump like that
I'mma make you pump like that
Make you pump like that
I'mma make you pump like that
Make you pump like that
I'mma make you pump like that
M m mMake you pump like that

I'mma make you
I i i'mma make you
I'mma make you
I'mma make you pump like that